Återvinning Jord - så kommer kontaminerad jord till nytta igen

Sverige är ett land som till stor del byggt en välfärd på industrier. Tack vare industrier och fabriker så har vi blivit ett rikt land och tack vare dessa så har vi också den levnadsstandard vi har idag.

Men, tiderna förändras. Idag har vi inte alls samma industriella framgång - de flesta av dessa har, för länge sedan, flyttat utomlands och istället är det andra branscher och områden som får de ekonomiska hjulen att snurra. Det finns emellertid problem som vi idag får brottas med som en följd av den industriella historiken - nämligen gifter, avfall och kontaminerad jord.

Tomter och marker i anslutning till gamla fabriker och industrier - eller exempelvis kemtvättar - kan vara fulla av gifter och vara förorenade med allehanda farliga ämnen. Ska man bygga i ett sådant område så är det viktigt att jorden i fråga A) undersöks och B) åtgärdas samt C) att en återvinning av jord utförs. Idag finns det flera olika metoder - termisk, kemisk och exempelvis biologisk - att tvätta jordmassor som innehåller giftiga ämnen.

Återvinning av jord skapar ett positivt kretslopp

Vilket typ av ämne och vilken omfattning det handlar om blir avgörande för vilken metod som används för tvättning. Den kan antingen ske på plats eller där man transporterar bort jordmassorna till exempelvis en återvinningsstation och där personalen där utför tvättningen inom ramarna av sin verksamhet.

Det fina är att tvättningen också innebär en återvinning av jord - vilket rent konkret kan innebära att ett företag, eller en privatperson, sedan köper den tidigare kontaminerade jordmassan och använder som byggmaterial i samband med att man exempelvis ska skapa en stabil grund och behöver fyllnadsmassa.

Man kan som exempel på detta se att återvinning av jord kan innebära att en golfklubb kan köpa in - billigt - jordmassor och anlägga nya spännande hål, bygga upp högre greener eller skapa utslagsplatser som ger det där lilla extra.

Genom återvinning av jord så slås två flugor i samma smäll. Dels så handlar det om att marken som tidigare varit förorenad nu blir en säker plats att bygga på - vilket krävs i ett expansivt samhälle - och dels i form av att man kan köpa billigare fyllnadsmassa för olika projekt. Ett positivt kretslopp kan, tack vare detta, skapas. Det har vi alla nytta av i det långa loppet.

26 Oct 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.