Arbetstillstånd – en process som kräver hjälp

För att en arbetsmarknad ska fungera, krävs ordning och reda. Den som kommer till vårt land kan inte börja jobba utan vidare. Ett arbetstillstånd behövs.

Du har besökt Sverige som turist och även studerat här en tid. Efter att du flyttat tillbaka till ditt hemland utanför EU-området, börjar du längta hit. Du kan tillräckligt med svenska för att förstå vad som står i en platsannons. En dag ser du ett jobb, som stämmer med din kompetens. Efter intervju får du ett erbjudande om jobbet.

Din arbetsgivare har dragit igång den byråkratiska processen med en ansökan om arbetstillstånd. Nu är det din uppgift att fylla i en rad olika uppgifter om dig. Du är gift och vill givetvis ha med dig din partner till Sverige. Uppgifter om partnern ska också bifogas till ansökan.

Arbetstillstånd – den juridiska byrån tar vid

För att din ansökan om arbetstillstånd i Sverige ska passera det byråkratiska nålsögat har din arbetsgivare anlitat en juridisk byrå. Juristerna är experter på migrations- och arbetsrätt och vet hur Migrationsverket handlägger ärenden. De granskar de uppgifter du lämnat och ser till att allt blir översatt till svenska. När granskningen är klar skickas ansökan in och en avgift betalas.

Det är inte helt säkert att det jobb du sökt kräver specifikt arbetstillstånd. Men en ansökan måste ändå skickas in till Migrationsverket, som bestämmer vad som gäller. Ett arbetstillstånd lämnas för en viss tid. Skulle du och din arbetsgivare vilja förlänga tillståndet, kan givetvis den juridiska byrån handlägga ärendet.

10 Nov 2022

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.