Brottmål är ett område med flera ansikten

För många av oss rullar livet på utan att vi behöver lära oss vad brottmål innebär. Andra måste hantera situationen, som brottsoffer eller misstänkt. I båda fallen behövs juridisk hjälp.

Varje land har lagar och det land vi lever i är inget undantag. Vad som är tillåtet och inte finns reglerat i lagen. Det gäller många olika aspekter av vårt dagliga liv. För det mesta behöver vi inte ens fundera, eftersom vi har en gemensam värdegrund. Vissa saker är per definition inte tillåtna och moraliskt fel, såsom våld mot en annan person.

När ett brott inträffar är det dags för samhället att agera. Civilpersoner behöver kanske ingripa om brottet är av sådan art att det är uppenbart. Det är polisens sak att rent handgripligen reda ut situationen. Antingen om de hinner dit i tid för att förhindra att brottet begås eller om de kan ingripa för att minska skadeverkningarna.

Rättsväsendets roll vid brottmål

Den person som blir gripen och misstänks för att ha utfört en brottslig handling ska ha en offentlig försvarare. Denna person kallas oftast försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Om någon skadats eller på annat sätt förfördelats av den brottsliga handlingen är denne målsägare, kan ha rätt till skadestånd och ska ha ett målsägarbiträde. Biträdet ska vara erfaret och kunnigt och företräda brottsoffret.

Vid brottmål betalar staten nästan alltid kostnaden för juridisk hjälp för de inblandade. Det betyder att ingen behöver avstå från att anlita ett juridiskt ombud pga bristande ekonomi.

Brottmål, straff och skadestånd

Under en rättegång rörande ett brottmål försöker man fastställa om den åtalade är skyldig till brottet. Detta sker genom att man går igenom insamlade bevis och hör eventuella vittnen. Som brottsoffer har man ofta möjlighet att få medverka på länk och därmed slippa närvara fysiskt i rätten. Det kan naturligtvis vara oerhört psykiskt påfrestande att behöva möta en gärningsman öga mot öga, så att säga.

När rätten avgjort målet och dom fallit finns det flera möjligheter, självklart. Den åtalade kan dömas skyldig eller icke skyldig. Som målsägande kan du ha rätt till skadestånd. I alla tänkbara scenarion är det av yttersta vikt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida. Den person du valt är den som helhjärtat kommer att arbeta för dig. För dig är tillfället unikt, för din advokat är det vardag. Hen kan tolka lagen och känner till praxis och agerar därefter. Nöj dig aldrig med mindre än den bästa advokaten.

21 Sep 2020

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.