Eget företag – risk eller möjlighet?

Det har hänt mycket under de senaste 20 åren när det kommer till arbetsmarknaden i Sverige. En av de saker som förändrades var idén om att hyra personal. Den andra är att arbetsmarknaden skulle bestå av fler som är sina egna företagare och betala sina egna arbetsgivaravgifter och skatter. Den tredje är att lagarna om korta anställningar förändrades. Allt detta sammantaget gjorde att de livslånga anställningarna som man hade ända sedan Andra världskrigets slut, under Kalla krigets tid (1950-1990) fram till Sovjetunionen föll och det delade Tyskland blev ett igen, slutade med att alltfler fick mer osäkra anställningar, fler skulle bli egna företagare och man började hyra personal istället för att anställa personal. Dessa förändringar har förändrat arbetsmarknaden i stort.

Att vara sin egen företagare

Att vara sin egen företagare har blivit vägen ut för dem vars anställning har upphört. Många företag har gjort sig av med personal, för att spara pengar eller för att maximera vinsten. Trots att man har sparkat folk, har ändå behovet av arbetskraften inte minskat. Men för att kunna maximera vinsterna har man velat att arbetskraften (människorna) ska ta eget ansvar för sin egen situation och betala sina egna arbetsgivaravgifter och skatter. De som har gått med på denna förändring har räknat med att det är bättre att få jobba, även om det krävs av dem att blir egenföretagare och betala sina egna arbetstivaravgifter än att blir helt arbetslös. Kanske någon annan skulle sno deras arbetsuppgifter, som var villig att gå med på de sämre arbetsvillkoren? Av den anledningen gick alltfler med på att bli sin egen företagare.

Större ansvar för sin egen arbetssituation

Detta har medfört både för- och nackdelar. En stark fördel är den att som egen företagare är det ingen annan än en själv som bestämmer hur, när och var en ska jobba. Det är alltid upp till en själv att se till att få så många uppdrag som det är möjligt att arbeta. Det har gjort att som egen företagare måste man sälja in sig själv och sitt arbete hos olika uppdragsgivare. Är man den slags person som är glad, driven, van att ta eget ansvar då brukar det gå som på räls att få fler uppdrag och klara av att betala sina egna arbetsgivararvgifter och skatter. En annan stor förändring är den att som egen företagare behöver man en arbetsplats, många vill inte och klarar inte av att arbeta hemma, utan behöver ett ledigt kontor för att kunna arbeta. Om du är i behov av legia kontor i Göteborg, kan du läsa vidare här: ledigakontorgoteborg.se.

21 Jul 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.