Ledarutveckling är utveckling för företaget

Varje företag som vill nå framgång måste se till att ha rätt chefer, för att leda processer och svetsa samman medarbetarna. En bra chef är just en bra ledare, inte bara en person som i egenskap av sin position är bra på att administrera och säga åt folk vad de ska göra. En bra ledare förstår vikten av att vara tydlig och att vilja väl, både mot företaget och mot arbetsgruppen. Hon eller han ser de enskilda individerna och deras styrkor, och har förmågan att få alla att inse att de spelar en viktig roll i helheten.

Förståelsen för sambandet mellan individen och företaget är det som får en bra chef att utvecklas till en fantastisk ledare. En utbildning i ledarutveckling syftar till att bidra till den förståelsen”

Därför har ett företag allt att vinna på att låta sina chefer vidareutbilda sig inom ledarskap. Ledarutveckling är ett essentiellt verktyg för ett företag som vill fortsätta vara dynamiskt och ta marknadsandelar. Med bra ledare blir företaget effektivt och attraktivt, med dåliga ledare blir effekten den motsatta.

Kurser i ledarutveckling

Kurser och utbildningar inom ledarutveckling erbjuds på många platser i Sverige, och det de har gemensamt är att de syftar till att få deltagarna att få syn på sig själva som ledare, vad de har för goda ledaregenskaper och vad de måste jobba mer med. Lite kort kan man säga att det handlar om att få deltagarna att få en medvetenhet om den egna kommunikativa kompetensen och samtidigt att få de verktyg för kommunikation som behövs för att kunna leda processer inom företaget i rätt riktning. En bra utbildning i ledarutveckling bidrar alltså både till den personliga utvecklingen för deltagarna och till utvecklingen av de företag som de representerar.

Bra företag sköts av bra ledare

Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt gör rätt i att satsa på kontinuerliga utbildningar i ledarutveckling för alla medarbetare sm på något sätt driver processer. Med andra ord, det är inte bara chefer som kan komma i fråga för ledarutbildningar, utan alla som vid något tillfälle hamnar i en position där de ska leda en process tillsammans med medarbetare och fått ansvaret för att ta den i mål.

Individen kontra företaget

Med bra ledare på alla nivåer inom organisationen blir ett företag effektivt, och inte minst blir det en bra arbetsplats, något som tyvärr underskattas inom många organisationer, som lägger allt fokus på att bli så strömlinjeformade och ekonomiska som möjligt. I längden blir ett företag framgångsrikt genom att satsa lika mycket på mjuka som på hårda värden, och att välja ledare som både är empatiska och kan peka med hela handen. Förståelsen för sambandet mellan individen och företaget är det som får en bra chef att utvecklas till en fantastisk ledare. En utbildning i ledarutveckling syftar till att bidra till den förståelsen.

27 Jul 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.