Våldtäkt - ett fruktansvärt brott

Att utsättas för en våldtäkt innebär ett stort trauma. Till allra största del så handlar det om kvinnor som utsätts och av manliga gärningsmän. En våldtäkt räknas som ett grovt sexualbrott och där en gärningsman kan dömas till som lägst två år i fängelse eller som högst sex år. Det finns även grov våldtäkt och där är straffskalan som lägst fyra år i fängelse och som högst 10 år.

Det handlar om hårda straff - med rätta - men även om en påfallande låg uppklarningsprocent. Få anmälda våldtäkter leder till fällande domar. Ungefär fem av 100 anmälda våldtäkter leder till en fällande dom.

Detta är naturligtvis lågt, men det har också vissa förklaringar. Dels så blir en rättegång om en våldtäkt ofta en historia om där ord står mot ord. Dels så handlar det även om att det tar väldigt lång tid innan en våldtäkt anmäls - något som försvårar utredningen. Dels så finns det sällan vittnen, något som kan kopplas till det vi ovan nämnde gällande ord-mot-ord. Något som ytterligare kan förklara den låga uppklarningsprocenten handlar om brist på teknisk bevisning. En kvinna som blivit våldtagen kan, av väldigt olika skäl, ha svårt att ta sig till akuten för en undersökning och ju längre tid som fortlöper - desto färre bevis finns att säkra. Det senare gällande exempelvis DNA och gällande skador.

Det finns även andra förklaringar. BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - pekar på att ungefär var tionde anmäld våldtäkt har brister av olika slag. Det kan handla om att en utredning tar för lång tid, det kan innebära att vissa utredningsmöjligheter negligerats och det kan handla om att de förhör som polisen hållit haft tydliga brister. Allt detta ger oss en klar förbättringspotential och förhoppningsvis ser man i framtiden betydligt fler fällande domar.

Vad hade du för kläder och hur mycket hade du druckit?

Att anmälningsgraden för en våldtäkt är låg har även det förklaringar. En sådan handlar om den typiska gärningsmannen. Var tredje våldtäkt i Sverige sker av en förövare som haft/har en relation med offret. Detta gör att en kvinna kan ha svårt att anmäla det som inträffat. Här finns ett gigantiskt mörkertal.

En annan sak som försvårar en anmälan av en våldtäkt handlar om hur man som offer kan bli bemött och behandlad. Många offer vittnar om att de blivit illa behandlade av både polis och i samband med rättegången. Man har fått svara på frågor om allt från vilken klädsel man haft på sig och vidare till hur mycket man druckit. Inte sällan så kan även frågor om det egna sexlivet komma att ställas. Detta är förkastligt och det är något som vilar på försvarsadvokatens axlar - samt givetvis polisens.

Som offer så är rådet att man anlitar ett målsägarbiträde som närvarar både i samband med förhör och i samband med rättegången. Det ger både ett professionellt stöd och ett mentalt sådant. Inte minst så kan ett skickligt målsägarbiträde peka på den bristande relevansen i en fråga kring vad en kvinna hade på sig för kläder. Kan en man inte hantera att se en lättklädd kvinna så är det knappast kvinnans fel. Det kan ingen normal människa anse.

Mer information: våldtäkt.com

6 Sep 2021

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.