Vårdnad - vad gäller egentligen?

I samband med att ett barn föds så har modern automatiskt vårdnad om barnet. Pappan? Ja, denne har vårdnad om mamman och pappan är gifta. Om de däremot skulle leva som sambos så måste man först besöka Socialtjänsten - Familjerättsenheten - för att få faderskapet fastställt och därefter anmäla att man vill ha gemensam vårdnad. Det bör man således tänka på som nybliven förälder: strukturen på ert förhållande - om ni är gifta eller ej - påverkar er vårdnad om barnet.

En annan intressant detalj gällande vårdnad handlar om vad som händer i samband med en skilsmässa eller en separation. Vem har vårdnad om ett barn då? Svaret är att båda föräldrarna har det. Man har gemensam vårdnad om barnen även om man väljer att skiljas eller separera från varandra och skillnaden ligger i att barnet numera har två hem istället för ett. Om allt går som det ska, vill säga.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar i att erbjuda kärlek, trygghet, tak över huvudet och allt annat som ligger i enlighet med barnkonventionen. Utöver det så har man också ansvaret i att göra viktiga val gällande skola, vård och annat för sitt barn. Detta gör man gemensamt med den andra vårdnadshavaren.

Det är emellertid inte ovanligt att se att problem kan uppstå i samband med en skilsmässa och där vårdnadsfrågan hamnar på tapeten. Var ska barnet bo? Hur länge ska barnet vistas i respektive hem? Hur mycket underhållsstöd ska den andra betala och så vidare. I många fall så kan en separation dessutom ha fört med sig starka känslor och dessa tenderar ofta att rinna ut över barnen. Föräldrarna har svårt att kommunicera, de kan inte samtala och de är bittra efter exempelvis svek. Det försvårar vårdnad av barnen och kan leda till tvister.

En vårdnadstvist kan inledas Vårdnadstvister ökar i Sverige och har så gjort under en längre period. En stor anledning till detta är att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man vill ansöka om ensam vårdnad.

Begreppet har en stor träffradie och kan innebära allt från att en förälder inte svarar på sms till att denne försöker obstruera i alla lägen - lämnar inte, skyller på sjukdomar, baktalar den andra föräldern och så vidare. En vårdnadstvist är, oavsett skäl, någonting som dels tar lång tid att lösa och dels också tenderar att drabba barnen väldigt hårt. I vissa fall är det den enda lösningen, i andra kan andra möjligheter vara bättre.

Samarbetssamtal är en sådan möjlighet. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda sådana för föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist: syftet är att hjälpa dessa att kommunicera fram konstruktiva lösningar gällande den gemensamma vårdnaden och att man ska kunna hitta ett framtida samspel.

Man ska veta att rätten utgår från vad som är bäst för barnen och att utgångspunkten är att gemensam vårdnad är just det. Det är således inte lätt att vinna en vårdnadstvist och att ge sig in i en sådan - av fel skäl - kan bli kostsamt. Samarbetssamtal är alltid värt att testa.

22 Jul 2021

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.