Varför inte bli inspirationstalare?

Är du en person som har förmågan att inspirera andra? Säger andra om dig att du är entusiasmerande? Det är ganska ovanligt att ha en sådan förmåga. För att bli en person som kan entusiasmera andra och inspirera dem till att utföra stordåd krävs ofta att man har gott om energi och brukar vara på ett smittande humör. Om du kan svara ja på dessa frågor, då bör du absolut bli en inspirationstalare. Som inspirationstalare arbetar man bland annat med personalutveckling. Det finns förstås olika slags inspirationstalare. Antingen vänder man sig till den breda allmänheten och talar till kleti och pleti, eller så vänder man sig till företag, och då oftast kanske alla i företaget eller företagsledarna. Om så är fallet arbetar men oftast med personalutveckling.

Om att arbeta med personalutveckling

Om man arbetar med personalutveckling innebär det att arbetar med motvivation av personalen. Det gäller i så fall att hitta sådana faktorer som personalen kan motiveras med. Till exempel, säg att du arbetar med lärare på en skola. Vad kan motivera dem att utvecklas i sitt arbete? En av de sakerna är lönen, om de får högre lön, kan de motiveras att arbeta bättre. Men om det inte går att höja lönerna, vad kan man i stället motivera dem med? Kanske om de förstår hur viktigt deras arbete är, vad det betyder för eleverna att de arbetar bättre? De kan få gå på föreläsningar som handlar om motivation, om resultat som har varit till nytta för elever. Man kan låta lärarna lyssna på bra berättelser om andra skolor som har varit med om bra utvecklingar. Här finns det många konsulter som är otroligt duktiga på personalutveckling och vet hur man ska göra för att åstadkomma det.

Anlita företag som arbetar med detta

Då är det ett bra råd att anlita företag som arbetar med personalutveckling. De har utbildning som krävs för detta och som har metoder för att arbeta med människor så att de vill utvecklas och som gör att de går framåt och motiveras att göra det. De flesta människor är motiverade av förändringar och som inte vill stampa på en och samma fläck hela tiden. Då kan det räcka för dem att de får en push för att komma vidare. De som är mindre förändringsbenägna kan behöva mer motivation för att vilja förändra sitt arbete och sin organisation. Då kan det vara bäst att utbilda organisationsledningen för att komma åt det.

9 Jun 2019

På Den Tredje Sektorn skriver vi om politik och samhällsutveckling samt hur ideella organisationer är viktiga för att vissa delar av samhället skall fungera.

När man talar om den tredje sektorn brukar man syfta till det frivilliga arbete som utförs i olika former av ideella organisationer. Man talar även om den "informella sektorn". Många funktioner som borde vara statens ansvar sköts av frivilliga aktörer. Det kan exempelvis handla om hjälp åt hemlösa, stöd åt sjuka och andra typer av verksamhet som hjälper marginaliserade grupper i samhället.

Uttrycket skapades ursprungligen för att beskriva de informella ekonomier som finns i utvecklingsländer. Det är vanligt att se parallella samhällen utanför den gängse ekonomin och det ordinarie välfärdssystemet, ofta för att ett sådant har grova brister eller helt saknas. Människor bygger alltså upp de funktioner som de behöver på egen hand.

Huruvida det är bra eller dåligt kan alltså diskuteras, men att det i dagens samhälle fungerar på det viset är ett enkelt faktum.

Här i bloggen kommer vi att skriva om olika aktuella teman kopplade till detta samt andra ämnen kopplade till samhällsutveckling och dagens politiska läge.